تعزیه شهادت حضرت علی اکبرع

  این فیلم تعزیه برای سال 1394 میباشد!

  قسمت اول

 

  قسمت دوم

 

برای دانلود قسمت اول این تعزیه کلیک کنید 

برای دانلود قسمت دوم این تعزیه کلیک کنید